Home


De rijksoverheid heeft als ambitie dat 100% van haar aankopen en aanbestedingen duurzaam moeten zijn; voor provincies en waterschappen is dit 50% en gemeenten streven naar 75%. Deze doelstelling geldt voor alle aankopen en dus ook voor hout en houtproducten, zoals papier en meubilair.

Deze website biedt informatie over de inkoopcriteria voor hout en houtproducten, welke certificaten aan de criteria voldoen, duurzaam bosbeheer, duurzaam geproduceerd hout en tips en handreikingen om het inkopen van duurzaam geproduceerd hout zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen.

Aanmelden
Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen m.b.t. het inkopen van duurzaam geproduceerd hout dan kunt u hier uw gegevens invullen.

Status MTCS in het rijksinkoopbeleid (7-3-2014)
Het kabinet wil duurzaam bosbeheer stimuleren. Daarom accepteert staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu het Maleisische certificatiesysteem voor duurzaam hout MTCS (Malaysian Timber Certification Scheme) voor twee jaar in het rijksinkoopbeleid. Volgens de staatssecretaris stimuleert zo’n positieve prikkel Maleisië méér om op korte termijn geheel aan de criteria voor duurzaam hout te voldoen dan voortdurende uitsluiting. Deze tijdelijke acceptatie vergt een aanpassing van de voorschriften in inkoopdocumenten die overheidsinkopers gebruiken. Overheidsinkopers zullen hierover worden geïnformeerd. Tot die aanpassing is doorgevoerd, geldt voor het rijksinkoopbeleid inzake hout de huidige situatie: acceptatie van de certificatiesystemen FSC en PEFC internationaal, met uitzondering van MTCS.

Meer informatie
In diverse brieven aan de Tweede Kamer licht het kabinet zijn voornemen toe om MTCS voor twee jaar toe te laten tot het rijksinkoopbeleid, op voorwaarde dat het certificatiesysteem binnen twee jaar volledig voldoet aan de Nederlandse inkoopcriteria voor duurzaam hout.
Meest recente brief (19 februari 2014):Kamerbrief reactie op bericht 'Keurmerk hout problematisch' over Maleisisch hout

Nieuwsbericht SMK (4-3-2014)
De Nederlandse Inkoopcriteria voor Hout zijn op enkele punten gewijzigd om deze in lijn te brengen met de tekst van de EU Houtverordening (EUTR). De EUTR – die vanaf 3 maart 2013 rechtstreeks van toepassing is in alle lidstaten - verbiedt het op de Europese markt brengen van illegaal gekapt hout en houtproducten die het resultaat zijn van illegale kap. Aangezien legaliteit al een belangrijk principe was van de Nederlandse Inkoopcriteria, hebben de recente wijzigingen geen invloed op het ambitieniveau van de Nederlandse Inkoopcriteria.

Stand van zaken besluitvorming status MTCS in het rijksinkoopbeleid (24-2-2014)
Op 8 oktober en 4 december 2013 heeft Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu gesproken met de Tweede Kamer over het voornemen van de regering om het Maleisische certificatiesysteem voor duurzaam hout MTCS (Malaysian Timber Certification Scheme) voor twee jaar te accepteren in het rijksinkoopbeleid. Dit met het oog op een positieve prikkel voor duurzaam bosbeheer, met name in de tropen waar nog maar 6% van het bos gecertificeerd is. Op 20 februari jl. hebben leden van de Tweede Kamer hierover moties ingediend. Op dinsdag 4 maart zal over deze moties worden gestemd. Vervolgens maakt staatssecretaris Mansveld haar beslissing bekend over de status van MTCS in het rijksinkoopbeleid. Daarbij zal ook worden ingegaan op wat dit betekent voor overheidsinkopers.

Op dit moment is MTCS nog niet toegelaten tot het rijksinkoopbeleid.

Meer informatie
In diverse brieven aan de Tweede Kamer is het voornemen van de regering toegelicht om MTCS voor twee jaar toe te laten tot het rijksinkoopbeleid onder de voorwaarde dat het certificatiesysteem binnen twee jaar volledig voldoet aan de Nederlandse inkoopcriteria voor duurzaam hout.
Meest recente brief (19 feb 2014): Reactie op bericht Volkskrant over Maleisisch hout

Overheid en bedrijfsleven gaan voor hout uit duurzaam beheerd bos (20-6-2013)
Hout uit duurzaam beheerd bos moet de norm worden in Nederland. Dat is de ambitie van de Green Deal Bevorderen duurzaam bosbeheer die is ondertekend. 27 partijen slaan de handen ineen om de keuze voor hout uit duurzaam beheerd bos voor zowel publieke als private partijen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Naast de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken en de houtsector tekenen ook een groot aantal branches in de bouw-, meubel- en retailketen de Green Deal.
Klik hier voor het volledige persbericht (PDF).

Marktaandeel duurzaam geproduceerd hout nagenoeg verdubbeld (22-3-2013)
Het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd gezaagd hout en plaatmateriaal op de Nederlandse markt is in de periode 2008 – 2011 toegenomen van 33,5% naar 65,7 %. Het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd papier en karton is toegenomen tot 32,8% in 2011. Dit zijn de resultaten van de marktmeting die in 2012 door Probos in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is uitgevoerd.
Klik hier voor een artikel met de samenvatting van de studie (PDF).

Duurzaam hout criteria is opgenomen in de STABU-systematiek (18-2-2013)
Stichting STABU heeft een besteksbepaling met betrekking tot duurzaam geproduceerd hout opgenomen in het administratieve deel van haar gestandaardiseerde bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw (de STABU-systematiek).
Klik hier voor de brochure (PDF) of ga naar de website van STABU.

Duurzaam hout criteria worden opgenomen in de STABU-systematiek (20-6-2012)
Stichting STABU neemt een besteksbepaling met betrekking tot duurzaam geproduceerd hout op in het administratieve deel van haar gestandaardiseerde bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw (de STABU-systematiek). Dit is grote winst voor het toepassen en voorschrijven van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout in Nederland en daarmee goed nieuws voor de bossen.
Klik hier voor het volledige persbericht (PDF).

Uitslag beroepsprocedure MTCC (19-10-2011)
Het College van Beroep van Stichting Milieukeur heeft het beroep behandeld dat MTCC, de organisatie achter het Maleisische houtcertificatiesysteem MTCS, had aangespannen tegen het oordeel van de Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) uit oktober 2010. TPAC oordeelde destijds dat MTCS niet voldoet aan de inkoopcriteria van de Nederlandse overheid.

Het College van Beroep heeft geoordeeld dat TPAC gelijk had met haar oordeel dat MTCS niet voldoet aan de inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout van de Nederlandse overheid. Het is nu aan Staatssecretaris Mansveld om een beslissing te nemen over het al dan niet accepteren van MTCS binnen het duurzaam inkoopbeleid. Tot die tijd heeft MTCS binnen het inkoopbeleid de status van aantoonbaar legaal hout. Klik hier voor meer informatie.

Besluitvorming rondom acceptatie van MTCS opgeschort tot na beroepsprocedure (4-07-2011)
Besluitvorming rond de acceptatie van het Maleisische houtcertificatiesysteem MTCS (Malaysian Timber Certification System) wordt opgeschort tot na de afloop van de beroepsprocedure van MTCS door het College van Beroep van Stichting Milieukeur. Tot nader bericht heeft MTCS binnen het inkoopbeleid de status van aantoonbaar legaal hout. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de uitspraak van de rechter in kort geding, dat de beroepsprocedure van het bestuur van MTCS (MTCC) eerst moet worden afgerond alvorens een beslissing genomen kan worden over het al dan niet accepteren van MTCS binnen het duurzaam inkoopbeleid.

De Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) oordeelde in oktober 2010 dat MTCS niet voldoet aan de inkoopcriteria van de rijksoverheid. Vervolgens heeft het ministerie van IenM met MTCC nadere afspraken gemaakt om de bezwaren omtrent MTCS weg te nemen zodat MTCS mogelijk binnen afzienbare tijd kon worden geaccepteerd binnen het duurzaam inkoopbeleid.

Het beroep van MTCC tegen het oordeel van TPAC (oktober 2010) zal op 5 augustus 2011 behandeld worden door het College van Beroep van Stichting Milieukeur. Naar verwachting volgt uiterlijk 3 december 2011 een uitspraak.

Uitspraak toelating MTCS binnen het duurzaam inkoopbeleid uitgesteld (21-06-2011)
Uit een gerechtelijke uitspraak in een door Greenpeace, ICCO, Milieudefensie, het Wereld Natuurfonds en het Nederlands Centrum voor Inheemse Volken tegen de staat aangespannen kort geding dat op maandag 20 juni diende bij de rechtbank, blijkt dat de rechter heeft geoordeeld dat de beroepsprocedure van MTCS eerst moet worden afgerond alvorens de staat een beslissing mag nemen over het al dan niet accepteren van MTCS binnen het duurzaam inkoopbeleid. De staatssecretaris is volgens de rechter uiteindelijk niet gebonden aan de door het college gedane uitspraak, maar zou de uitspraak zwaar moeten laten wegen bij de uiteindelijke besluitvorming.

De Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) oordeelde in oktober 2010 dat MTCS niet voldoet aan de inkoopcriteria van de rijksoverheid. MTCC is in beroep gegaan tegen dit oordeel. Het College van Beroep van StichtingMilieukeur, dat het beroep behandelt, houdt op 5 augustus 2011 een hoorzitting en zal daarna uiterlijk 3 december 2011 een uitspraak doen. Tot die tijd heeft MTCS binnen het inkoopbeleid de status van aantoonbaar legaal hout.

Op basis van het oordeel van TPAC heeft Staatssecretaris Atsma afspraken gemaakt met het bestuur van MTCC, de organisatie achter MTCS, om de knelpunten geconstateerd door TPAC weg te nemen. Op basis van deze afspraken was hij voornemens om MTCS met ingang van 1 juli 2011 te accepteren voor het duurzaam inkoopbeleid van de overheid.

Staatssecretaris Atsma heeft laten weten eerst het vonnis te bestuderen alvorens te reageren.
Klik hier voor de brief van staatssecretaris Atsma aan de tweede kamer.

Atsma wil per 1 juli 2011 MTCS accepteren voor het duurzaam inkoopbeleid (12-05-2011)
Het rijk wil vanaf 1 juli a.s. het Maleisische houtcertificatiesysteem MTCS (Malaysian Timber Certification System) accepteren voor het inkoopbeleid van de Nederlandse overheid. Dit schrijft Atsma (Infrastructuur en Milieu) in een brief aan de Tweede Kamer. Op dit moment verandert er voor inkopers nog niets. Al het hout dat wordt ingekocht met een FSC-certificaat en naaldhout en hout uit boreale en gematigde streken met een PEFC-certificaat voldoet aan het duurzaam inkoopbeleid. Bij tropisch hout met een PEFC-certificaat moet worden nagegaan of het MTCS hout betreft. In elk geval tot 1 juli 2011 heeft MTCS binnen het inkoopbeleid de status van aantoonbaar legaal hout.
Met concrete instructies voor bosbeheerders en certificerende instellingen heeft het bestuur van MTCS, volgens Atsma, de eerdere bezwaren van de toetsingscommissie TPAC (Timber Procurement Assessment Committee) weggenomen. In de praktijk betekent dit dat inheemse volken op gelijkwaardige basis worden betrokken bij besluitvorming over bosbeheer. Ook mag alleen natuurlijk bos worden gecertificeerd en gelden er striktere regels voor conversie. Zo mag gecertificeerd bos niet worden omgezet in plantages. En bosbeheerders moeten gedetailleerde kaarten van het gecertificeerde bos beschikbaar maken, zodat belanghebbenden zich optimaal kunnen informeren.

Atsma wil vóór 1 juli 2011 over de voorgenomen acceptatie van MTCS in het duurzaam inkoopbeleid met de Kamer van gedachten wisselen. Klik hier voor het persbericht en de brief aan de Tweede Kamer.

Rijkswaterstaat & Probos verzorgen sessie op PIANOo-congres op 26 mei 2011 (10-05-2011)
Evert Schut, senior adviseur grond en bouwstoffen bij Rijkswaterstaat, en Mark van Benthem van Probos verzorgen de sessie ´Inkoop duurzaam geproduceerd hout: wat en hoe´ op het jaarlijkse PIANOo-congres. Het congres vindt op 26 mei 2011 plaats in Amersfoort en heeft als motto ´Laat de markt voor je werken´. Bent u werkzaam bij een aanbestedingsplichtige organisatie, dan bent u van harte welkom!
Tijdens het plenaire gedeelte vertelt Jan van Putten, manager business development Thales, hoe hij de markt voor zijn bedrijf laat werken. Tevens vertelt Onno van Veldhuizen, burgemeester van Hoorn, hoe de overheid met de markt omgaat of moet omgaan. Laat u verrassen door hun verfrissende ideeën! Vervolgens kunt u kiezen uit verschillende sessie´s.
De sessie over het duurzaam inkopen van hout kent twee delen.
Het eerste deel informeert de deelnemers over de inkoopcriteria van de overheid voor duurzaam geproduceerd hout; hoe deze beleidsmatig verankerd kunnen worden in de organisatie en ze vervolgens naar de praktijk gebracht kunnen worden (incl. controlemogelijkheden en tips voor de praktijk). Het tweede gaat over hoe men binnen een grote organisatie, waar (duurzaam) hout niet direct hoog op de agenda staat, voor elkaar krijgt dat de opdrachtnemers ook echt duurzaam geproduceerd hout gebruiken. Een slimme contractseis alleen is niet voldoende. Ook bij de realisatie zal gecontroleerd moeten worden. U neemt na afloop het volgende mee naar huis:
  1. Inzicht in de inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout van de Nederlandse overheid en hoe deze in de praktijk te brengen.
  2. Hoe regel ik binnen een groot project dat de opdrachtnemer het gebruik van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout borgt (zelfs al is hierover niets duidelijks in het contract opgenomen).

Daarnaast zijn er tijdens het congres diverse masterclasses. U kunt zich met verschillende hoogleraren verdiepen in specifieke onderwerpen op het terrein van overheidsinkoop en aanbestedingen. Ook zijn er weer Kamerleden van de partij. Tijdens het politiek café kunt u vragen stellen aan de Kamerleden en met hen van gedachten wisselen over zaken die u bezighouden in de dagelijkse praktijk.

Meer informatie over het congres vindt u hier.

Atsma: Harde voorwaarden voor duurzaam hout uit Maleisië (07-02-2011)
Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) is voornemens om MTCS, een Maleisisch certificaat voor duurzaam hout, onder voorwaarden te accepteren voor het duurzaam inkoopbeleid van de overheid. Dit betekent dat MTCS-gecertificeerd hout door de overheid mag worden ingekocht als duurzaam hout. Hoewel de toetsinscommissie TPAC in oktober 2010 oordeelde dat MTCS niet voldeed aan de Nederlandse inkoopcriteria voor hout, heeft de staatssecretaris harde afspraken met het bestuur van MTCS gemaakt waarmee de resterende bezwaren binnen afzienbare tijd worden weggenomen. Dat blijkt uit de brief die staatssecretaris Atsma vandaag, mede namens staatssecretaris Bleker (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Atsma neemt de bezwaren van de onafhankelijke Toetsingcommissie Inkoop Hout (TPAC) over het Maleisisch certificatiesysteem MTCS zeer serieus. Tegelijkertijd constateert ook de Toetsingscommissie dat het bestuur van MTCS de afgelopen jaren aanzienlijke verbeteringen in zowel het bosbeheer als in de organisatie heeft gerealiseerd. Bovendien is Atsma ervan overtuigd dat duurzaam bosbeheer in Maleisië nu gebaat is bij een positief signaal naar MTCS. Een negatief signaal zou juist afbreuk doen aan de positieve ontwikkeling die in Maleisië gaande is.

Afspraken
Om er zeker van te zijn dat het bestuur van MTCS de bezwaren van TPAC wegneemt, heeft Atsma met hen vier harde afspraken gemaakt:
  1. Bosbeheerders krijgen de instructie om inheemse volken serieus te betrekken bij besluitvorming over bosbeheer.
  2. Er komen strengere regels hoe certificerende organisaties conversie (de omzetting van natuurlijk bos in andere vormen van landgebruik, bijvoorbeeld plantages) moeten wegen.
  3. Het bestuur van MTCS zal zorgen dat kaarten van de gecertificeerde gebieden beschikbaar komen voor belanghebbenden; deze zijn inmiddels gepubliceerd op websites van certificerende instellingen.
  4. In de auditrondes die de komende twee jaar plaatsvinden, wordt expliciet gerapporteerd over de resultaten van deze afspraken

Voortrekkersrol
De inspanningen van zowel maatschappelijke organisaties, bedrijven als de overheid is gericht op het behoud van de bossen. Duurzaam bosbeheer is daarom belangrijk en de overheid vervult als belangrijke afnemer van hout een voorbeeldfunctie door uitsluitend duurzaam geproduceerd hout af te nemen. Grootschalige houtkap is een serieus probleem in Maleisië en omringende landen, en MTCS vervult een voortrekkersrol op het gebied van duurzaam bosbeheer. “Het is nu van belang dat we inzetten op het stimuleren van boscertificering, ook in Maleisie. Ik wil geen energie verspillen aan een dispuut over goed-beter-best”, aldus Atsma in een toelichting. “Met het accepteren van MTCS voor duurzaam inkopen door de overheid zetten we een belangrijke stap vooruit voor duurzame productie van tropisch hout in Maleisie. Om die reden hebben ook de Verenging voor Nederlandse Houthandelaren (VVNH) en de FNV mij gevraagd om MTCS te accepteren”, zo schrijft Atsma.

In Europa gelden nog geen uniforme criteria voor duurzaam hout. MTCS is al wel geaccepteerd voor duurzaam inkoopbeleid van het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Belgie.

De brief (07-02-2011) 'Besluit over MTCS-gecertiticeerd duurzaam hout' van Staatssecretaris J. Atsma aan de Tweede Kamer vindt u hier.

--- Nieuwsarchief tonen/verbergen ---

Atsma stelt besluit MTCS uit (9-12-2010)
Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu heeft bepaald zijn besluit over het al dan niet toelaten van de Malaysian Timber Certification System (MTCS) tot het Nederlandse duurzaam inkoopbeleid tot na 10 februari uit te stellen. Op 10 februari 2011 zal er een apart Algemeen Overleg over duurzaam hout in de Tweede Kamer plaatsvinden.
Atsma is voornemens MTCS binnen het duurzaam inkoopbeleid te accepteren (30-11-2010)
Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) is voornemens het Maleisische houtcertificatiesysteem MTCS (Malaysian Timber Certification System) te accepteren voor het duurzame inkoopbeleid van de Nederlandse overheid. Hij schrijft dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Er is formeel nog geen besluit genomen over de acceptatie van MTCS binnen het duurzaam inkoopbeleid. Voor de inkoper verandert er momenteel dan ook niets: alleen de certificeringssystemen FSC en PEFC, m.u.v. MTCS, zijn op dit moment geaccepteerd binnen het duurzaam inkoopbeleid. Op een later moment, na beantwoording van eventuele vragen uit de Tweede Kamer, zal de staatssecretaris een formeel besluit nemen over acceptatie van MTCS in het inkoopbeleid.

Atsma denkt dat de belangrijkste bezwaren die de TPAC (Timber Procurement Assessment Committee) tegen MTCS heeft - onvoldoende bescherming van gecertificeerd bos tegen omzetting in andere landgebruiksvormen en twijfel over de borging van de inspraak van de inheemse bevolking - binnen afzienbare termijn kunnen worden opgelost. Hij concludeert dit op basis van het advies van TPAC van 22 oktober jl. en uit een gesprek dat hij recent had met het bestuur van de Malaysian Timber Certification Council (MTCC) en de Maleisische minister Dompok van Plantation Industries and Commodities. De acceptatie van MTCS voor het duurzaam inkoopbeleid van de overheid zal de positieve ontwikkelingen in Maleisië en in de regio verder stimuleren, concludeert Atsma.

Het officiële nieuwsbericht vindt u hier. TPAC heeft een samenvatting van haar besluit van 22 oktober jl. gepubliceerd op haar website. Deze kunt u hier vinden. De bijbehorende score van MTCS tegen de TPAS criteria vindt u hier.

Heeft u vragen over de status van MTCS of de effecten van het voornemen van Staatssecretaris Atsma voor het inkopen van hout en houten producten, neem dan contact op met de Inkoop Duurzaam Hout, 0317-466555.

TPAC herziet oordeel MTCS, voor inkoper verandert er niets (22-10-2010)
In juni van dit jaar oordeelde de Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) dat het Maleisische certificeringssysteem MTCS voldoet aan de Nederlandse Inkoopcriteria voor hout. Vijf maatschappelijke organisaties (NGO’s) hebben tegen dit oordeel een bewaar ingediend. Na behandeling van dit bezwaar en bestudering van nieuwe stukken heeft TPAC haar oordeel herzien en stelt vast dat MTCS niet voldoet aan de Nederlandse criteria.

TPAC constateert dat de Malaysian Timber Certification Council (MTCC) de afgelopen jaren een enorme verbetering tot stand heeft gebracht in haar eigen organisatie en de 4 miljoen hectare MTCS-gecertificeerd bos. Voor een groot deel voldoet MTCS dan ook aan de Nederlandse Inkoopcriteria. De belangrijkste reden om geen positief oordeel te geven, is de te beperkte interpretatie van de rechten van de inheemse bevolking in de MTCS-gecertificeerde bossen.

Voor inkopers betekent het herziene oordeel van TPAC geen wijzigingen in hun werkwijze, immers MTCS voldeed wel aan de inkoopcriteria, maar was nog niet geaccepteerd binnen het duurzaam inkoopbeleid. Al het hout dat wordt ingekocht met een FSC-certificaat en naaldhout en gematigd loofhout met een PEFC-certificaat voldoet aan het duurzaam inkoopbeleid van de Nederlandse overheid. Bij tropisch hout met een PEFC-certificaat moet worden nagegaan of het MTCS hout betreft, dat wordt op dit moment alleen geaccepteerd als aantoonbaar legaal hout.

Het volledige persbericht van TPAC vindt u hier.

PEFC voldoet aan Nederlandse Inkoopcriteria (11-06-2010)
Minister Huizinga van VROM heeft besloten hout met een PEFC-certificaat te accepteren als duurzaam geproduceerd hout in het inkoopbeleid van de overheid. Het overgrote aandeel PEFC-hout op de Nederlandse markt voldeed al aan de Nederlandse inkoopcriteria, maar MTCS-gecertificeerd hout, dat onderdeel is van de PEFC-koepel, kan vooralsnog niet als duurzaam hout worden ingekocht.

De bewindsvrouw zal eerst de afronding door de Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) van de bezwaarprocedure tegen de toetsingsuitslag van het MTCS (Malaysian Timber Certification Scheme) afwachten. Daarna volgt pas een besluit over de acceptatie ervan als duurzaam hout in het inkoopbeleid. MTCS-gecertificeerd hout kan wel als legaal hout worden ingekocht.

Toetsing
De Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) had van het ministerie van VROM opdracht gekregen om het koepelsysteem PEFC internationaal (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) te toetsen aan de Nederlandse inkoopcriteria voor hout.

Volgens TPAC voldoet PEFC Internationaal aan deze criteria voor wat betreft de Nederlandse markt. TPAC heeft al eerder individuele PEFC-landensystemen getoetst die van belang zijn voor de Nederlandse markt, namelijk PEFC Finland, Zweden, Duitsland, België en Oostenrijk.

Deze PEFC-landensystemen voldoen aan de Nederlandse inkoopcriteria voor hout en leveren samen ongeveer 90% van het PEFC hout dat op de Nederlandse markt wordt aangeboden. Vanaf nu kan, met uitzondering van het Maleisische MTCS-hout, al het hout met een PEFC-certificaat als duurzaam hout worden ingekocht.

Klik hier voor het nieuwsbericht van Ministerie van VROM

Toetsing MTCS afgerond (3-3-2010)
De Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) oordeelt dat het Maleisische certificatiesysteem
MTCS conform is aan de Nederlandse Inkoopcriteria. De minister van VROM moet echter nog een besluit nemen of MTCS ook daadwerkelijk wordt geaccepteerd als bewijs voor duurzaam geproduceerd hout binnen het Nederlandse Duurzaam Inkoop Beleid, aangezien het gecertificeerde bosareaal in Maleisië niet bestand is tegen politiek-geïnitieerde conversie voor de aanleg van (hout)plantages of infrastructurele werken.

TPAC had tot voor kort de serieuze zorg dat gecertificeerd hout vermengd zou kunnen worden met conversie- of plantagehout. Voor het Maleisische schiereiland werd deze zorg eind 2009 door MTCS weggenomen door een speciale codering van dit hout in de handelsketen verplicht te stellen. Deze week is deze verplichting ook van kracht geworden voor de Maleisische staten op Borneo, Sabah en Sarawak. Daarmee heeft MTCS aan alle voorwaarden van TPAC voldaan. MTCS krijgt daarom het eindoordeel ‘conform’ en voldoet aan de Nederlandse Inkoopcriteria.

Een belangrijk punt is echter dat het gecertificeerde bosareaal in Maleisië niet bestand is tegen politiek-geïnitieerde conversie voor de aanleg van (hout)plantages of infrastructurele werken. “Dit is het certificatiesysteem echter niet aan te rekenen”, zo stelt TPAC-voorzitter Udo de Haes, “het besluit tot conversie wordt namelijk op politiek niveau genomen en niet door de gecertificeerde bosbeheerder. Het past TPAC als technische commissie daarom niet om over deze door de politiek geïnitieerde en goedgekeurde conversie een oordeel te vellen”, aldus de voorzitter. “Dat oordeel, inclusief eventuele consequenties voor het duurzaam inkoopbeleid, is aan de Minister van VROM.” Los daarvan heeft de Commissie Minister Huizinga geadviseerd om het onderwerp met prioriteit in internationaal overleg aan de orde te stellen.

Klik hier voor het volledige persbericht van TPAC.


Symposium “Verpakkingen van duurzaam geproduceerd hout: nut en noodzaak”
Op 27 oktober 2010 vond alweer het vierde symposium in de reeks Verantwoord Ondernemen met Hout plaats. Dit jaar met als thema "Verpakkingen van duurzaam geproduceerd hout: nut en noodzaak".

De emballage- en palletindustrie verbruikt circa één miljoen m3 gezaagd (naald)hout. Dit is bijna een derde van het verbruik van gezaagd hout in Nederland. Met een dergelijk groot aandeel kan de emballagesector een belangrijke rol spelen in het verduurzamen van de houtstromen in Nederland. Hierbij is het van groot belang dat ook de vraag naar verpakkingen van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout toeneemt. Dit draagt direct bij aan goed bosbeheer en bosbehoud.
Meer informatie op: www.duurzamehoutenverpakkingen.nu

PEFC Oostenrijk voldoet aan Nederlandse Inkoopcriteria (19-01-2009)
PEFC Oostenrijk voldoet aan de Nederlandse Inkoopcriteria voor hout, zo oordeelt TPAC, de Toetsingscommissie Inkoop Hout. Een belangrijk resultaat, nu de overheid dit jaar echt werk moet gaan maken van duurzaam inkopen. Eerder keurde TPAC FSC Internationaal al goed, evenals de PEFC certificatiesystemen van Duitsland, Finland, Zweden en België.

De toetsing van PEFC Oostenrijk was relatief eenvoudig, vertelt TPAC voorzitter Helias Udo de Haes. Het systeem heeft een duidelijke structuur en sluit goed aan bij de Nederlandse Inkoopcriteria. Maar er zijn ook verbeterpunten aan te wijzen, zoals het betrekken van lokale bevolking en andere stakeholders bij het bosbeheer.

PEFC Oostenrijk werkt met regiocertificaten. Hierdoor wordt het ook voor kleine boseigenaren haalbaar om hun bos te certificeren.

Momenteel bevinden zich nog twee systemen in de toetsingsprocedure van TPAC. Het gaat om MTCS (PEFC Maleisië) en om PEFC Internationaal. Naar verwachting zal TPAC op korte termijn de eindbeoordeling van beide systemen bekend kunnen maken.
(Bron: www.smk.nl)

PEFC België voldoet aan Nederlandse Inkoopcriteria (10-11-2009)
PEFC België voldoet aan de Nederlandse Inkoopcriteria voor hout, zo oordeelt TPAC, de Toetsingscommissie Inkoop Hout. Dit resultaat houdt in dat inmiddels het overgrote deel van het gecertificeerde hout op de Nederlandse markt aan de Inkoopcriteria voldoet. Het is geen eenvoudige toetsing geweest, zo laat voorzitter Helias Udo de Haes weten. "Veel van de Nederlandse criteria voor duurzaam bosbeheer worden gedeeltelijk gedekt door de nieuwe Belgische boswetgeving, dat vergde dus enig uitzoekwerk."

"Op zich doet het er niet toe of duurzaam bosbeheer door middel van certificering of wetgeving tot stand komt", zo legt Udo de Haes uit, "al is het bij wetgeving natuurlijk wel van groot belang dat deze wordt nageleefd en gehandhaafd". Om dit laatste te verifiëren heeft de Commissie onlangs zelf deelgenomen aan een audit in het Waalse bos. De Commissie was daarbij onder de indruk van het grote aantal controleurs dat toeziet op naleving van de boswet.

Op het moment bevinden zich nog drie certificatiesystemen in de toetsingsprocedure: PEFC Oostenrijk, het Maleisische MTCS en PEFC Internationaal. TPAC verwacht binnenkort het toetsingsresultaat van PEFC Oostenrijk bekend te kunnen maken.

Voor PEFC Internationaal organiseerde TPAC in september/oktober een stakeholder forum; milieuorganisaties, houtbedrijven en andere belanghebbenden van duurzaam bosbeheer konden op dit forum over hun praktijkervaringen met PEFC Internationaal berichten. De Commissie ontving een groot aantal bijdragen. PEFC Internationaal heeft nu de gelegenheid om hierop te reageren. Na afloop van de toetsingsprocedure zal de Commissie terugrapporteren hoe alle commentaren zijn meegenomen in het eindoordeel.
(Bron: www.smk.nl)

PEFC Zweden voldoet aan de Nederlandse Inkoopcriteria (02-07-2009)
PEFC Zweden voldoet aan de Nederlandse Inkoopcriteria voor hout, zo oordeelt TPAC op 2 juli ’09, de Toetsingscommissie Inkoop Hout. “Een mooi resultaat” stelt voorzitter Helias Udo de Haes, “met deze toetsing heeft de Commissie helderheid gegeven over het grootste deel van het gecertificeerde hout dat op de Nederlandse markt wordt aangeboden.” Eerder oordeelde TPAC namelijk al dat het hout van de systemen FSC Internationaal, PEFC Duitsland en FFCS (PEFC Finland) voldoet aan de Nederlandse Inkoopcriteria. “De inkopers van de overheid kunnen nu echt werk gaan maken van Duurzaam Inkopen en de houtbranche op haar beurt weet ook waar ze op moet inzetten” aldus Udo de Haes. Lees hier het volledige persbericht.

Trainingen voor inkopers van de (rijksoverheid) succesvol afgerond!
Op 11 december 2008 en 22 & 27 januari 2009 hebben 3 trainingen plaatsgevonden voor ambtenaren van de (rijk)overheid die verantwoordelijk zijn voor de inkoop van hout(en) producten bij verschillende overheidsorganisaties. Tijdens deze trainingen kregen inkopers achtergrondinformatie en praktische tips om het duurzaam inkoopbeleid m.b.t. hout en houtproducten goed tot uitvoering te brengen. Klik hier voor meer informatie.

Uitslag eerste toetsing certificeringssystemen bekend!
Op 10 november 2008 is bekend geworden dat de certificeringssytemen FSC, PEFC Duitsland en FFCS (PEFC Finland) voldoen aan de door het Ministerie van VROM vastgestelde inkoopcriteria voor duurzaam hout. Deze certificeringssytemen gelden nu in het kader van het duurzaam inkoop beleid als bewijs voor duurzaam geproduceerd hout.

De Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC), is haar werkzaamheden begonnen met de toetsing van vier certificeringssystemen voor duurzaam bosbeheer. Drie systemen – FSC, PEFC-Duitsland en FFCS (PEFC-Finland) – voldoen aan de door het Ministerie van VROM vastgestelde inkoopcriteria voor duurzaam hout. Hout gecertificeerd door deze systemen komt overeen met circa 30% van de totale hoeveelheid hout die Nederland importeert. Met de goedkeuring van FSC zijn tevens alle landenstandaarden van FSC goedgekeurd. De Toetsingscommissie heeft tevens een begin gemaakt met de beoordeling van PEFC Internationaal. Deze procedure zal worden afgerond, nadat het nu lopende revisieproces van PEFC-Internationaal in november 2009 is afgesloten.

TLTV geaccepteerd als bewijs voor aantoonbaar legaal hout
In September 2008 is door het engelse Central Point of Expertise on Timber Procurement's (CPET) naar buiten gebracht dat de legaliteitsverklaring Timber Legality & Traceability Verification (TLTV) van SGS voldoet aan de engelse criteria voor legaliteit. Dit betekent dat de overheid van het Verenigd Koninkrijk de legaliteitsverklaring TLTV accepteert als bewijs voor aantoonbaar legaal hout. Aangezien de Nederlandse overheid wat betreft legaliteit aansluit bij de criteria die door het Verenigd Koninkrijk worden gehanteerd, wordt TLTV nu ook door de Nederlandse overheid geaccepteerd als bewijs voor aantoonbaar legaal hout. Klik hier voor meer informatie over deze legaliteitsverklaring.

Verslag workshop 16 september 2008 – ‘Hout: Op naar 100% duurzaam inkopen'

Vraag nu een workshop / lunchlezing / presentatie “Duurzaam inkopen van hout” aan!
Wilt u ook meer informatie over het inkopen van duurzaam geproduceerd hout en houten producten, zoals papier en kantoormeubilair? Probos kan een workshop en/of presentatie verzorgen bij u op locatie. Na deze workshop / presentatie hebben u en uw collega’s alle informatie om in de praktijk aan de slag te gaan met het duurzaam inkoopbeleid voor hout en houtproducten. Voor meer informatie neem contact op met Probos; Annemieke Winterink, tel: 0317-466557 of mail naar: info@inkoopduurzaamhout.nl. U kunt hier ook uw interesse kenbaar maken in een meer uitgebreide training, waarbij naast het behandelen van verschillende praktijkcases ook de praktijken van duurzaam bosbeheer (in het bos) worden toegelicht en een CoC-gecertificeerd houtverwerkend bedrijf wordt bezocht.

Dit project wordt gefinancierd door Ministerie van IenM, de uitvoering is in handen van Stichting Probos.